Hållbar logistik

Vårt mål är att all verksamhet inom vårt företag ska ske på ett, över tid, hållbart sätt. Det innebär att vi tar ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar och hittar en balans mellan dessa för att ha en verksamhet som är hållbar både nu och i framtiden.

Lastbil från Kyl-och Frysexpressen som tankas med LBG (flytande biogas) på Gasum.

Vår verksamhet ska präglas av goda arbetsvillkor, gott ledarskap och klimatsmarta logistiklösningar. Genom det bygger vi en långsiktigt hållbar affär och tar ansvar för den svenska logistikens utveckling inom dagligvarumarknaden.

Vi har formulerat fem mål baserade på FNs globala klimatmål Agenda 2030 som vi arbetar målmedvetet mot.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Målet handlar om att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och målet inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Vi ska erbjuda en säker och attraktiv arbetsmiljö som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi ska ha en helhetssyn på hälsa som omfattar fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Vårt arbete ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Vi ska bedriva ett systematiskt och transparent arbetsmiljöarbete.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Målet handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.​

Vårt mål är att driva våra anläggningar med miljö- och energieffektiva lösningar. Det gör vi genom att hela tiden utveckla och se möjligheter i våra terminaler i samarbete med fastighetsägare, hyresvärdar, energibolag och andra intressenter.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vårt mål är att erbjuda logistiklösningar som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande med goda arbetsvillkor. Det bidrar till en sundare åkerinäring vilket är bra både för oss, våra kunder och hela samhället.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Målet handlar om att klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser.

Vårt mål är att minska klimatförändringarna genom att erbjuda våra kunder klimatsmarta logistiklösningar. Målsättningen är att våra transporter ska drivas på förnybara drivmedel senast år 2027.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Målet handlar om att hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Vårt mål är att erbjuda klimatsmarta logistiklösningar vilket innebär mindre utsläpp av växthusgaser och andra miljögifter som har en negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

100 % förnybara drivmedel senast 2027

Det innebär att vi senast år 2027 inte driver våra fordon på fossila drivmedel utan enbart på förnybara drivmedel såsom grön el, biogas, etanol eller biodiesel.

Vi stannar dock inte där utan ser övergången till förnybara drivmedel som ett första steg på vägen i vår omställningsresa. Nästa steg är att arbeta för att minimera klimatpåverkan i fordonens hela livscykel från tillverkning till destruktion och i vår vision framåt på ännu längre sikt ligger också att utsläppen från avgasröret ska vara helt fria från växthusgaser eller andra emissioner. Då handlar det, med dagens teknik, om grön eldrift inklusive bränsleceller/vätgas.

Vi har antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning och vill, genom en övergång till 100 % förnybara drivmedel redan 2027, bidra till att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010.

I vår strävan efter hållbara logistiklösningar är det också viktigt att produktionen av de förnybara drivmedlen sker med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Vi samarbetar därför enbart med leverantörer som också aktivt arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan i hela sin inköps- och produktions- och transportkedja. När vi beräknar transporternas totala miljö- och klimatbelastning tar vi alltid hänsyn till utsläpp av CO2e i alla faser i drivmedlets livscykel från utvinning av råvaran till nyttjande. Från källa (well) till hjul (wheel) = WTW.

Källor förnybara energikällor/drivmedel och klimatpåverkan

Naturskyddsföreningen: Vad är energikällor? – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

Miljöfordon: Förnybara drivmedel | Miljöfordon (miljofordon.se)

Naturvårdsverket: Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan (naturvardsverket.se) Hållbar bioenergi (naturvardsverket.se)

ISO-certifiering

Vi är certifierade enligt ISO14001.


Miljöpolicy

Kyl- och Frysexpressen Nord AB levererar kompletta logistiklösningar där vi målmedvetet arbetar för att minimera vår egen och våra kunders miljö- och klimatbelastning. Vi följer gällande miljölagar och bidrar till ett hållbart samhälle. Insatser för att minimera vår miljöbelastning sker i nära dialog och samarbete med våra kunder och partners

Kyl- och Frysexpressen Nord miljöpolicy.


Vi är certifierade enligt Fair Transport 

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Läs mer om hur vi kör ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart här.

Fair Transport Logotype

Meny

Martin Bylund

Hållbarhetssamordnare
070-397 44 94
Skicka e-post

Position Green
Vi använder Position Green för att samla in och analysera hållbarhetsdata. Data vi mäter är bland annat utsläpp av växthusgaser samt elförbrukning på våra terminaler. Med plattformen får vi tillförlitliga data för att räkna ut vårt klimatavtryck.

Senast 2027 ska våra transporter köras på 100 % förnybara drivmedel